default_mobilelogo

 

FUNDACJI IMIENIA PROFESORA MOJŻESZA SCHORRA

[ tekst jednolity ]

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Fundacja pod nazwą "Fundacja imienia profesora Mojżesza Schorra" zwana dalej "Fundacją" ustanowiona przez:

 • Pana Amira Schorra,

 • Panią Grażynę Pawlak,

 • Panią Justynę Pawlak,

 • Pana Michaela Harmona Traisona

zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 listopada 2003 r. przed notariuszem w Warszawie, Magdaleną Proniewicz (Rep. A 16479/03), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. opubl. w Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, ze zm.).

Powołując niniejszą Fundację Fundatorzy chcą złożyć hołd pamięci profesora Mojżesza Schorra – wybitnego polskiego Żyda: rabina, naukowca, nauczyciela i działacza społecznego.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§7

Celem Fundacji jest edukacja osób pochodzenia żydowskiego i tych, którym bliska jest kultura i tradycje żydowskie.

 

§8

1. Fundacja realizuje swój cel poprzez prowadzenie edukacyjnej i kulturalnej działalności pożytku publicznego w zakresie organizowania i finansowania:

a. programów edukacyjnych w zakresie tradycji i historii żydowskiej służących wzmacnianiu tożsamości żydowskiej (80.42.B PKD),

b. nauczania języka hebrajskiego (80.42.A PKD),

c. działalności mającej na celu utworzenie kolekcji publikacji oraz materiałów faktograficznych związanych z postacią prof. Mojżesza Schorra (73.20.F i 73.20.G PKD),

d. konferencji naukowych i seminariów w kraju i za granicą (92.31.F PKD),

e. przedsięwzięć o charakterze kulturalnym w kraju i za granicą (92.31.F PKD),

f. wystaw w kraju i za granicą (92.31.E PKD),

g. działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie problematyki historii i tradycji Żydów (92.31.F PKD)

h. działalności wydawniczej w zakresie problematyki historii i tradycji Żydów (22.11.Z PKD),

i. przedsięwzięć mających na celu produkcję środków dydaktycznych niezbędnych w realizowaniu programów edukacyjnych (22.11.Z PKD).

 

2.Działalność Fundacji dzieli się na:

a. działalność wyłącznie nieodpłatną, obejmującą działalność wymienioną w ust. 1 powyżej w pkt. od c) do g),

b.odpłatną, stanowiącą działalność gospodarczą, obejmującą działalność wymienioną w ust. 1 powyżej w pkt. a), b), h), i).

3. Cele Fundacji realizowane są również poprzez współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, mieszkającymi w kraju i zagranicą

 

§9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.000 zł (trzy tysiące złotych), z czego na działalność gospodarczą zostaje przeznaczona kwota 1.000 zł (jednego tysiąca złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. subwencji osób prawnych,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§13

 

1. Cały dochód Fundacji jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji. Również cały majątek Fundacji wykorzystywany jest wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji. W szczególności zabronione jest:

a. dokonywanie podziału dochodu Fundacji pomiędzy jej członków,

b. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

c. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

d. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jednego ze statutowych celów Fundacji, o których mowa w paragrafie 8 powyżej,

e. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na szczególnych zasadach.

2. Ofiarodawca środków na rzecz Fundacji może wskazać sposób realizacji celów Fundacji, na jaki przeznaczone będą przekazywane przez niego środki.

§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, mogą uzyskać tytuł Sponsora Fundacji.

 

§16

Tytuł Sponsora Fundacji nadawany jest przez Radę Fundacji lub po delegacji tych uprawnień Zarządowi Fundacji przez Radę Fundacji.

§17

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty, jest ważny przez dwa lata po wpłaceniu sumy od 5 000 USD do 10 000 USD, cztery lata po wpłaceniu sumy powyżej 10 000 USD lub równowartości tych sum w innej walucie lub w postaci aportu rzeczowego.

§18

Rada Fundacji może powołać Radę Sponsorów. Szczegółowy zakres działania Rady Sponsorów zostanie określony w drodze uchwały Rady Fundacji.

 

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

 

 

§19 

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji,

 • Zarząd Fundacji.

 

§20

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych,.

§21

1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy lub ich przedstawiciele oraz zaproszone przez nich wybitne osobistości, którym bliskie są cele Fundacji.

2. Pierwszymi członkami Rady Fundacji są:

a. Pan Amir Schorr,

b. Pani Grażyna Pawlak,

c. Pani Justyna Pawlak,

d. Pan Michael Harmon Traison.

3. Osoba zaproszona przez Radę Fundacji do uczestniczenia w jej pracach zgodnie z ust.

1 powyżej, staje się jej członkiem po wyrażeniu przez nią zgody, z chwilą jej powołania na członka Rady Fundacji w drodze uchwały Rady.

§22

Rada Fundacji składa się co najmniej z trzech osób.

§23

Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza Rady Fundacji. Prezes Rady Fundacji nosi tytuł Prezesa Fundacji. Uchwałą Rady Fundacji mogą zostać utworzone inne niż powyżej wymienione funkcje w Radzie Fundacji. Podział funkcji członków pierwszej Rady Fundacji określony jest w niniejszym statucie, w następujący sposób:

 

 • Amir Schorr – Prezes Fundacji,

 • Michael Harmon Traison – Wiceprezes Rady Fundacji

 • Leon Blumenthal– Sekretarz Rady Fundacji.

 • Joe Smoczyński – członek Fundacji

§24

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§25

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§26

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Prezesa Fundacji lub Wiceprezesa Rady Fundacji. Przy zachowaniu tej samej większości uchwały mogą być podejmowane pisemnie, przy czym dla ważności takiej uchwały wymagane jest, aby w głosowaniu brał udział Prezes Fundacji lub Wiceprezes Rady Fundacji.

§27

1. W ramach wykonywania swoich uprawnień nadzorczych, Rada Fundacji jest uprawniona do:

a. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,

b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

c. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w §§ 40, 43 i 45.

 

2. Do pozostałych uprawnień Rady należy:

a. występowanie z propozycjami dotyczącymi działalności Fundacji,

b. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

c. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

d. podejmowanie decyzji w sprawie przyznania tytułu Sponsora Fundacji,

e. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w §§ 18, 21 ust. 3, 34 ust. 2.

 

§28

Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób. Zarząd jest powoływany w drodze uchwały przez Radę Fundacji na czas nie oznaczony, przy czym pierwszy zarząd Fundacji powołany jest w niniejszym statucie, w osobach:

- Grażyna Pawlak– Dyrektor Zarządu,

 • Katarzyna Mróż-Blader– Wicedyrektor Zarządu

 • Wiesław Więckowski – Członek Zarządu

 

§29

1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

2. Członkowie Rady Fundacji:

a. nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c. mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§30

Spośród członków Zarządu Rada Fundacji wybiera Dyrektora Zarządu oraz Wicedyrektora Zarządu.

§31

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§32

1. Zarząd w szczególności:

a. opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

b. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

c. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

d. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

e. prowadzi sprawy Fundacji, w tym w szczególności jest odpowiedzialny za wdrażanie planów i programów Fundacji,

f. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,

g. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

h. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,

i. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,

j. podejmuje decyzje w sprawie wskazanej w § 46.

2. Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.

 

§33

Zarząd może powołać, jako swoje ciała, zespoły doradcze, złożone z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§34

1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani.

2. Wynagrodzenie dla Dyrektora Zarządu ustala Rada Fundacji, natomiast wynagrodzenia pozostałych Członków Zarządu ustala Dyrektor Zarządu.

3. W umowie między Dyrektorem Zarządu a Fundacją oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje jeden członek Rady Fundacji. W umowie między Członkiem Zarządu a Fundacją oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Dyrektor Zarządu.

 

§35

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Dyrektora. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Dyrektora Zarządu.

2. Jeśli Zarząd składa się z dwóch osób, do ważności uchwał wymagana jest obecność obu członków Zarządu.

§36

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd na mocy stosownego pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji Fundacji.

 

 

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§37

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą.

2. Przedmiotem działalności Fundacji jest działalność wymieniona w § 8 ust. 1 pkt. a), b), h), i).

3. Działalność koncesjonowana lub objęta obowiązkiem uzyskania zezwoleń określonych przepisami ustaw szczególnych może być prowadzona po uprzednim ich uzyskaniu.

 

§38

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji, a cały dochód z działalności gospodarczej Fundacji będzie przeznaczony wyłącznie na realizację tych celów..

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

 

§39

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§40

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§41

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§42

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§43

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§44

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§45

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§46

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą.

2. Przedmiotem działalności Fundacji jest działalność wymieniona w § 8 ust. 1 pkt. a), b), h), i).

3. Działalność koncesjonowana lub objęta obowiązkiem uzyskania zezwoleń określonych przepisami ustaw szczególnych może być prowadzona po uprzednim ich uzyskaniu.

 

§47

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§48

Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

 

 

 

 

Aneks nr 1 do statutu Fundacji imienia profesora Mojżesza Schorra

 

Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji

Zgodnie z §8 ust.2 Statutu określa się następujący przedmiot działalności gospodarczej Fundacji:

a. [80.42.A PKD] – Nauczanie języka hebrajskiego.

b. [22.11.Z PKD] – Działalność wydawnicza w zakresie problematyki historii i tradycji Żydów oraz przedsięwzięcia mające na celu produkcję środków dydaktycznych niezbędnych w realizowaniu programów edukacyjnych.

c. [52.48.G PKD] – Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

Kontakt

        

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

ul. Twarda 6
00-105 Warszawa
tel.: 22 620 34 96
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l
KRS: 0000184858
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP
w ramach projektu PITax.pl dla OPP