Profesor Mojżesz Schorr - człowiek postępu     

Strona głownaKatedra akademicka

1924 Mianowany członkiem Państwowej Rady Oświaty i Wychowania. W następnych latach Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego mianuje go przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej do egzaminów uproszczonych na nauczycieli religii mojżeszowej w szkołach średnich oraz dla egzaminów specjalnych, z historii żydowskiej i języka hebrajskiego.

1925 W pierwszej połowie stycznia 1925 r. rozpoczyna się przy Wielkiej Synagodze (Tłomackie 7) dwuletni kurs koedukacyjny przedmiotów judaistycznych dla starszej młodzieży szkół średnich. Wykłady będą obejmowały religię i etykę żydowską, historię Żydów, literaturę biblijną oraz początki języka hebrajskiego. Wykładać będą rabin prof. dr Schorr, prof. M. Bałaban, prof. dr M.Tauber i inni. Nauka odbywać się będzie co niedzielę 10 r.-p.p. Zapisy z pierwszeństwem dla dzieci Członków Zgromadzenia Synagogalnego w wieku 14-16 lat przyjmuje w godzinach biurowych Sekretariat Wielkiej Synagogi, codziennie prócz sobót. Opłata miesięczna 20 zł.
Dzięki inicjatywie B’nei Brith, powołanie  Towarzystwa Krzewienia Nauk Judaistycznych w Polsce, którego celem jest:

1) założenie  i prowadzenie za zezwoleniem odnośnych władz w Warszawie lub innym mieście Państwa Polskiego wyższej uczelni nauk judaistycznych i pokrewnych im nauk.

2) Krzewienie nauk judaistycznych wśród szerokich  sfer ludności żydowskiej w Polsce  (…)” – fragmenty statutu
Założycielami Stowarzyszenia są: dr Majer Bałaban - dyrektor seminarium rabinicznego, dr Markus Braude – senator Rzeczypospolitej Polskiej, Izaak Grunbaum -  poseł na Sejm, dr Mojżesz Schorr – rabin, profesor uniwersytetu, dr Ozjasz Thon – poseł na sejm.

Podczas zebrania w siedzibie Stowarzyszenia Humaniternego B’nei Brith Mojżesz Schorr przedstawia propozycję powołania Instytutu Nauk Judaistycznych oraz założenia do programu.

1926 Pierwsze posiedzenie Zarządu, podczas którego prof. M. Schorr zostaje wybranym Wiceprezesem.
Uniwersytet Warszawski zatrudnia go na stanowisku docenta, kierownika Zakładu Języków Semickich i Historii Starosemickiego Wschodu

1928 Na uroczystym otwarciu  Instytutu Nauk Judaistycznych, w sali  Stowarzyszenia Humanitarnego „Braterstwo-Bne-Brith” w Warszawie, prof. M. Schorr wygłasza wykład inauguracyjny na temat: „Stan i potrzeby wiedzy żydowskiej w dobie dzisiejszej”.
Wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli religii mojżeszowej.
Zostaje powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności

1934 Jako dowód wielkiego uznania, w 60-tą rocznicę urodzin  M. Schorra Instytut Nauk Judaistycznych wydaje Księgę Pamiątkową, zawierającą prace naukowe znanych historyków.

1937 W uznaniu dorobku naukowego i pozycji lidera Żydów polskich Jewish Teological Seminary of America nadaje  mu doktorat honoris causa.Spis treści

Katedra akademicka

… I zaprawdę nauka judaizmu to jakby harmonijna ozdoba głównej fasady świątyni. Wiedza żydowska, to jeden z życiodajnych promieni, które z domu Bożego rozchodzą się w sferę życia narodu. Wiara a wiedza- to nie przeciwieństwa dla nas, lecz dwie słoneczne tarcze, które swem światłem wzajem na siebie oddziaływują…

Rok 1928 - po raz pierwszy w historii Akademii Umięjętności w Krakowie na jej członka zostaje wybrany rabin.


 

… Mędrcy też nasi w swem głębokiem odczuciu, które nieraz nas w podziw wprawia, zrozumieli doniosłe znaczenie, jakie posiada wiedza w naszej ewolucji duchowej, i to znaczenie w następujące symboliczne przyoblekają słowa:
„Od dnia, kiedy świątynia jerozolimska zburzona została, łącznikiem między Bogiem a Izraelem stała się wiedza”…

Mojżesz Schorr

 

123456789